Celem głównym projektu

jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o wysokim poziomie bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski i miasto Włocławek), poprzez objęcie w okresie od 01.08.2017 do 30.11.2018 roku 48 osób (29K i 19M) bezrobotnych i biernych zawodowo kompleksowym programem aktywizacji zawodowej. W ramach realizacji projektu zostaną utworzone co najmniej 43 nowe przedsiębiorstwa i co najmniej 48 nowych miejsc pracy, funkcjonujących przez okres min. 12 miesięcy po zakończeniu wsparcia w projekcie. W ramach przedmiotowego projektu zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy dla min. 5 osób (10% liczby utworzonych podmiotów w ramach projektu).

Grupa docelowa projektu

48 osób (29 kobiet ,19 mężczyzn) spełniających łącznie warunki:

 • Zamieszkujące w województwie kujawsko-pomorskim na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego oraz miasta Włocławek w rozumieniu przepisów KC
 • Powyżej 29 roku życia, pozostające be zatrudnienia (14 biernych zawodowo i 34 bezrobotnych) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne
 • Zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) 

Projekt „Biznes na start” obejmuje:

1. Rekrutację:

 • Nabór formularzy zgłoszeniowych
 • Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych
 • Ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych
 • Analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez doradców zawodowych

2. Identyfikację potrzeb uczestników wraz z poradnictwem psychologicznym oraz wsparciem w postaci działań szkoleniowo-doradczych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb szkoleniowych i opracowanie IPD w wymiarze 6h dla każdego UP
 • Wsparcie w postaci zajęć grupowych z psychologiem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w wymiarze 6h dla każdego UP
 • Szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w wymiarze 48 h/grupa.

  Program szkolenia zawiera następujące moduły: 
 • Aspekty formalne zakładania działalności gospodarczej 
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
 • Aspekty prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie
 • Warsztaty praktyczne ze sporządzania biznesplanów
 • Indywidualne wsparcie doradcze prowadzone przez specjalistów ds. przedsiębiorczości z uwzględnieniem bieżących problemów -6h/osoba

3. Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z przyznaniem wsparcia pomostowego finansowego podstawowego.

Etapy:

 • nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 
 • ocena formalna i merytoryczna 
 • procedura odwoławcza 
 • wypłata jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 23 390,00 zł

4. Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w tym wsparcie specjalistyczne szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe uzupełniające i w postaci asystentury z wykorzystaniem mentoringu: 

 • Wsparcie finansowe podstawowe dla wszystkich UP, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w kwocie 1 400 zł/m-c przez pierwszych 6 miesięcy 
 • Wsparcie finansowe uzupełniające dla 22 UP w kwocie 1 000zł/m-c przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia DG 
 • Wsparcie specjalistyczne w formie szkoleniowo-doradczej dla 11 UP przez pierwszych 12 m-cy prowadzenia DG 
 • Mentoring asystenta-trenera dla 32 UP przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia DG 
 • Szkolenie „Design thinking” dla 43 UP (3 grupy x 12h)

Nie masz pracy, a masz pomysł na biznes?

Skontaktuj się już dziś. 

Biuro Projektu
ul. Przedmiejska 5, I piętro
87-810 Włocławek

Karol Kostrzewski - koordynator
tel. 506 448 466
e-mail: k.kostrzewski@biuroprojektu.eu