Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia. Jedną z form zabezpieczenia jest HIPOTEKA

Ustanowienie hipoteki odbywa się przez złożenie w formie notarialnej oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. W oświadczeniu należy zawrzeć zapis, że jego złożenie ma związek z umową o udzielenie dotacji zawartej między Uczestnikiem Projektu a Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, przy czym nie ma obowiązku zawierania umowy w formie notarialnej pomiędzy uczestnikiem a podmiotem wdrażającym. W związku z powyższym Uczestnik/czka projektu, po przyznaniu dotacji, o ile nie ma poręczyciela, może złożyć u notariusza oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, którego treść sporządzi notariusz na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika/czkę:

  • warunki wygaśnięcia hipoteki,
  • z czego wynika wierzytelność mająca podlegać zabezpieczeniu?
  • na jaką kwotę opiewać ma hipoteka ?
  • na czyją rzecz ma nastąpić ustanowienie hipoteki?
  • nr KW nieruchomości, na której odbędzie się zabezpieczenie hipoteki.

Nieodłącznym składnikiem dokumentacji będzie wycena przedmiotu hipoteki sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego nie dawniej niż 12 miesięcy przed ustanowieniem hipoteki. Na nieruchomości przewidzianej pod hipotekę nie może być kredytu lub innych obciążeń nieruchomości (dożywocie, służebność). Dla małżeńskiej wspólności ustawowej odbywa się ustanowienie hipoteki przez łączne działanie małżonków.

Ustanowienie hipoteki możliwe jest dla osób posiadających następujące prawa:

  • użytkowania wieczystego + budynki i urządzenia będące własnością użytkownika i posadowionymi na gruncie poddanym użytkowaniu wieczystemu,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

W przypadku współwłasności możliwe jest ustanowienie hipoteki na części ułamkowej nieruchomości stanowiącym udział współwłaściciela.

Wśród opłat związanych z hipoteką są: podatek od czynności cywilnoprawnych, wpis do księgi wieczystej, notariusz (koszt zależny od wartości nieruchomości lub wysokości kwoty zabezpieczonej), rzeczoznawca”.