ZASTAW REJESTROWY jako jedna z form zabezpieczenia dla Uczestników projektu, którzy otrzymają dotację – informacje

Ustanowienie zastawu rejestrowego poprzedzone jest zgromadzeniem następującej dokumentacji:

 • Umowa zastawnicza między zastawcą a wierzycielem (zastawnikiem)
 • Wpis do rejestru zastawów,
 • Dokonanie opłacenia i złożenia wniosku do rejestru (koszt 200,00 zł.).

Skuteczność zastawu rejestrowego następuje wraz z jego ujawnieniem w rejestrze zastawów.

Obciążenie rzeczy zastawem rejestrowym nie stoi na przeszkodzie jej pozostawania w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego – za zgodą tej osoby.

Istnieje wymóg sporządzenia umowy zastawniczej w formie pisemnej z informacjami o dacie zawarcia umowy, przedmiocie zastawu, informacje dotyczące zastawcy i zastawnika (wierzyciela), sumę zabezpieczenia wraz z oznaczeniem stosunku prawnego wierzytelności.

Nie wchodzi w rachubę ustanowienie zastawu

 • na prawach, dla których występuje możliwość ustanowienia hipoteki lub już ustanowiono hipotekę,
 • statkach morskich oraz statków będących w budowie i stanowiących przedmiot hipoteki morskiej.

Zastaw rejestrowy jest formą zabezpieczenia przede wszystkim:

 • rzeczy oznaczonych co do tożsamości,
 • wierzytelności,
 • rzeczy oznaczonych co do gatunku, o ile w treści umowy zastawniczej wskazano ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,
 • prawa na dobrach niematerialnych i prawa z papierów wartościowych,
 • zbiór praw lub rzeczy ruchomych będących w całości gospodarczej nawet jeśli skład był lub jest zmienny,
 • prawa z niestanowiących papieru wartościowego instrumentów finansowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zmianami)

Fakt ustanowienia zastawu na pojeździe samochodowym podlega adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Zastawca może używać rzeczy.

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zastawów może skierować zarówno zastawca jak i zastawnik (wierzyciel) za wyjątkiem sytuacji, w której przewidziany jest wpis z urzędu. Załącznik do wniosku stanowi umowa zastawnicza lub umowa nabycia przedmiotu zastawu wraz z zastawem rejestrowym lub nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu. Wykaz ten nie wyczerpuje możliwych do załączenia dokumentów.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru zastawów następuje za pomocą urzędowego formularza. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną obligatoryjne jest zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wraz z wniesieniem wniosku należy uiścić opłatę w sądzie.