Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizujące Projekt

„Biznes na start!”
nr RPKP.08.03.00-04-0003/16

w partnerstwie z
EUROSOLUTIONS Jan Dymek

ogłasza ostateczną listę rankingową uczestników projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania