WAŻNE INFORMACJE

Podajemy do wiadomości ważne informacje związane z realizowanym projektem.

  1. SPRAWNE ROZLICZENIE PIERWSZEJ POMOSTÓWKI POZWOLI NA SZYBSZĄ WYPŁATĘ KOLEJNEJ TRANSZY WSPARCIA.
    Informujemy, że wypłata drugiej pomostówki nastąpi w ciągu 30 dni od dnia rozliczenia pierwszej transzy (biorąc pod uwagę pozytywną weryfikację Continue reading
Więcej...

Wzór dokumentów do zastosowania przez Uczestników Projektu przy rozliczeniu dotacji i wsparcia pomostowego

Podajemy do wiadomości Uczestników Projektu wzór dokumentów do zastosowania przy rozliczeniu wydatków z dotacji i wsparcia pomostowego.

Termin do rozliczenia wsparcia finansowego (dotacji) – 90 dni, od dnia wpływu środków finansowych na konto Uczestnika Projektu.

Termin Continue reading

Więcej...

Dokumentacja dotycząca poręczycieli

Zamieszczamy komplet  dokumentów , które będą potrzebne przy podpisywaniu umów o przyznanie dotacji. Prosimy poręczycieli o posiadanie przy sobie, w chwili podpisywania umowy w Biurze Projektu przy ul. Przedmiejskiej 5 lokal 8 we Włocławku dowodu osobistego i zaświadczeń:

Continue reading
Więcej...

ZASTAW REJESTROWY jako jedna z form zabezpieczenia dla Uczestników projektu, którzy otrzymają dotację – informacje

Ustanowienie zastawu rejestrowego poprzedzone jest zgromadzeniem następującej dokumentacji:

  • Umowa zastawnicza między zastawcą a wierzycielem (zastawnikiem)
  • Wpis do rejestru zastawów,
  • Dokonanie opłacenia i złożenia wniosku do rejestru (koszt 200,00 zł.).

Skuteczność zastawu rejestrowego następuje wraz z jego ujawnieniem w rejestrze zastawów.

Continue reading
Więcej...

Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia. Jedną z form zabezpieczenia jest HIPOTEKA

Ustanowienie hipoteki odbywa się przez złożenie w formie notarialnej oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. W oświadczeniu należy zawrzeć zapis, że jego złożenie ma związek z umową o udzielenie dotacji zawartej między Uczestnikiem Projektu a Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, przy czym nie ma obowiązku zawierania umowy w formie notarialnej pomiędzy uczestnikiem a podmiotem wdrażającym. W związku z powyższym Uczestnik/czka projektu, po przyznaniu dotacji, o ile nie ma poręczyciela, może złożyć u notariusza oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, którego treść sporządzi notariusz na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika/czkę:

Continue reading
Więcej...